دلیل عقلی مستقل

اعتقاد به جامعیت شریعت اسلام نسبت به احکام تمام اعمال انسان و گشوده بودن باب اجتهاد، مباحث مختلفی را مرررر پی می آورد که از جمله آنها بحث مرررر باره انواع دلیل اجتهادی است. با مطالعه اقسام احکام شرعی مرررر باره اعمال انسان و نیز تنوع ادله استنباط احکام، آشکار می گردد که مرررر میان آنها حکم عقلی و دلیل عقلی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هر چند مرررر این باره اختلاف نظرهایی نیز وجود دارد، ولی تقسیم دلیل عقلی به دلیل عقلی مستقل و دلیل عقلی غیرمستقل کمتر مورد اشکال قرار گرفته است بی آنکه بخواهیم اختلاف نظر اصولیون مرررر باره اعتبار و نیز نامگذاری آنها را نادیده انگاریم. به منظور بررسی دلیل عقلی مستقل، ابتدا تاریخچه ای از بحث دلیل عقلی مرررر فقه امامیه و سپس تعریف و اقسام آن مطالعه می شود و سپس میان دلیل عقلی با برخی عناوین دیگر، مانند سیره عقلا و فتح ذرایع و قیاس اصولی و استحسان مقایسه ای انجام می گیرد. مرررر ادامه دلیل عقلی مستقل مرررر دو قسمت ، تحت عناوین: ادراک حسن و قبح اعمال به وسیله عقل، و ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع بررسی می گردد.