فقه مذاهب خمسه : تحقیق و بررسی قصاص

یکی از کتبی که مرررر زمینه تطبیق مذاهب فقهی نوشته شده، کتاب "الفقه علی المذاهب الاربعه" تالیف عبدالرحمن محمدعوض جزیری است . وی فقیهی از علمای الازهر بود که مرررر سال 1299 هجری مرررر جزیره شندول مصر متولد شد و مرررر بین سالهای 1313 و 1326 مرررر دانشگاه الازهر تحصیل نمود و سپس به تدریس پرداخت .او مرررر سال 1360 مرررر حلوان وفات یافت (1) نویسنده نظرات چهار مذهب فقهی معروف اهل سنت را مرررر آن آورده است .این کتاب پنج جلد است که جلد اول آن مرررر "عبادات " و جلد دوم و سوم مرررر "معاملات " و جلد چهارم مرررر "احوال شخصیه" و جلد پنجم مرررر "حدود و قضاء" است . رساله‌ای که پیش رواست قسمت اول قصاص از کتاب مذکور می‌باشد که نظرات فقهی امامیه با استناد به شرایع‌الاسلام محقق حلی و الروضه‌البهیه شهید ثانی و مرررر دیگر کتب فقهی شیعه، به آن اضافه شده است که تشکیل دهنده مجموعه‌ای تحت عنوان فقه مذاهب پنجگانه خواهد بود.