فقه مذاهب خمسه : تحقیق و بررسی قصاص

یکی از کتبی که در زمینه تطبیق مذاهب فقهی نوشته شده، کتاب “الفقه علی المذاهب الاربعه” تالیف عبدالرحمن محمدعوض جزیری است . وی فقیهی از علمای الازهر بود که در سال 1299 هجری در جزیره شندول مصر متولد شد و در بین سالهای 1313 و 1326 در دانشگاه الازهر تحصیل نمود و سپس به تدریس پرداخت .او در سال 1360 در حلوان وفات یافت (1) نویسنده نظرات چهار مذهب فقهی معروف اهل سنت را در آن آورده است .این کتاب پنج جلد است که جلد اول آن در “عبادات ” و جلد دوم و سوم در “معاملات ” و جلد چهارم در “احوال شخصیه” و جلد پنجم در “حدود و قضاء” است . رساله‌ای که پیش رواست قسمت اول قصاص از کتاب مذکور می‌باشد که نظرات فقهی امامیه با استناد به شرایع‌الاسلام محقق حلی و الروضه‌البهیه شهید ثانی و در دیگر کتب فقهی شیعه، به آن اضافه شده است که تشکیل دهنده مجموعه‌ای تحت عنوان فقه مذاهب پنجگانه خواهد بود.