بررسی نگاره های دوران آل بویه

در این طرح به روش کتابخانه ای، مشاهده ای، و تحلیلی نگره های موجود در اسناد مصور و مکتوب دوره آل بویه (قرن 4 ه/10م) مورد بررسی قرار خواهند گرفت. هنر آل بویه برخلاف دوره های دیگر، از حساسیت خاصی برخوردار است و کمتر مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته است. این دوره حلقه مفقوده ای در تاریخ هنر ایران است که چگونگی شکل گیری هنر ایران بعد از اسلام را نشان می دهد. هنر دوره آل بویه به ویژه نگاره هایش تحت تأثیر هنر ساسانی بوده است. نگاره ها یا نمادهای تصویری این دوره در ابتدا تقلیدی از ساسانی بوده و سپس تحت تأثیر مبانی هنر ایران قبل از اسلام قرار گرفته است. استقلال طلبی سیاسی و مذهبی آل بویه سبب شده است که آثار هنری این دوره از نظر صورت تحت تأثیر دوره ساسانی بوده و از نظر معنا تحت تأثیر عقاید اسلام شیعی باشد. این نگاره ها به صورت نمادهای تزئینی و گرافیکی تا عصر حاضر موارد استفاده گوناگونی در امور تجسمی داشته اند. در این تحقیق مفاهیم کاربردی برخی نگاره های مرسوم ریشه یابی می شود.