بررسی نگاره های دوران آل بویه

مرررر این طرح به روش کتابخانه ای، مشاهده ای، و تحلیلی نگره های موجود مرررر اسناد مصور و مکتوب هعغهعغه آل بویه (قرن 4 ه/10م) مورد بررسی قرار خواهند گرفت. هنر آل بویه برخلاف هعغهعغه های دیگر، از حساسیت خاصی برخوردار است و کمتر مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته است. این هعغهعغه حلقه مفقوده ای مرررر تاریخ هنر ایران است که چگونگی شکل گیری هنر ایران بعد از اسلام را نشان می دهد. هنر هعغهعغه آل بویه به ویژه نگاره هایش تحت تأثیر هنر ساسانی بوده است. نگاره ها یا نمادهای تصویری این هعغهعغه مرررر ابتدا تقلیدی از ساسانی بوده و سپس تحت تأثیر مبانی هنر ایران قبل از اسلام قرار گرفته است. استقلال طلبی سیاسی و مذهبی آل بویه سبب شده است که آثار هنری این هعغهعغه از نظر صورت تحت تأثیر هعغهعغه ساسانی بوده و از نظر معنا تحت تأثیر عقاید اسلام شیعی باشد. این نگاره ها به صورت نمادهای تزئینی و گرافیکی تا عصر حاضر موارد استفاده گوناگونی مرررر امور تجسمی داشته اند. مرررر این تحقیق مفاهیم کاربردی برخی نگاره های مرسوم ریشه یابی می شود.