مباحثی در فلسفه اقتصاد

معمولاً صاحب نظران اقتصادی، اقتصاد را به دو بخش اثباتی و دستوری (اخباری و انشایی) تقسیم می کنند و مدعیند ارزش ها مرررر اقتصاد اثباتی تأثیری ندارند. مرررر این تحقیق رابطه ابعاد مختلف اقتصاد اخباری با ارزش ها مورد بحث قرار می گیرد و سیمای انسان اقتصادی از دیدگاه اسلام و غرب بررسی می شود. شناخت کامل ارزش ها و کیفیت تأثیر شان مرررر نظریات اقتصادی می تواند پژوهشگران را مرررر راه کشف مبانی علم اقتصاد سازگار با اهداف اسلامی راهبر باشد. این تحقیق با نشان دادن موارد دخالت ارزش ها مرررر نظریات اقتصادی و معرفی سیمای اقتصادی انسان با نگرش اسلامی مرررر جستجوی چنین هدفی است. بر این اساس مباحث این تحقیق مرررر دو بخش سامان یافته است: 1. ارزش ها مرررر علم اقتصاد 2. انسان اقتصادی