مباحثی در فلسفه اقتصاد

معمولاً صاحب نظران اقتصادی، اقتصاد را به دو بخش اثباتی و دستوری (اخباری و انشایی) تقسیم می کنند و مدعیند ارزش ها در اقتصاد اثباتی تأثیری ندارند. در این تحقیق رابطه ابعاد مختلف اقتصاد اخباری با ارزش ها مورد بحث قرار می گیرد و سیمای انسان اقتصادی از دیدگاه اسلام و غرب بررسی می شود. شناخت کامل ارزش ها و کیفیت تأثیر شان در نظریات اقتصادی می تواند پژوهشگران را در راه کشف مبانی علم اقتصاد سازگار با اهداف اسلامی راهبر باشد. این تحقیق با نشان دادن موارد دخالت ارزش ها در نظریات اقتصادی و معرفی سیمای اقتصادی انسان با نگرش اسلامی در جستجوی چنین هدفی است. بر این اساس مباحث این تحقیق در دو بخش سامان یافته است: 1. ارزش ها در علم اقتصاد 2. انسان اقتصادی