اصطلاحات علوم اسلامی در مصباح‌الهدایه عزالدین کاشانی

هدف از تهیه این رساله ارائه فرهنگی کامل و مستقل درباره اصطلاحات علوم اسلامی اعم از عرفانی و فلسفی و کلامی و فقهی نیست چرا که مرررر این زمینه تحقیقات شامل و کامل از طرف علمای اعلام صورت گرفته است و بلکه همانطور که از عنوان رساله پیداست محدود به کتاب مصباح‌الهدایه‌عزالدین محمود بن علی کاشانی عالم و عارف قرن هشتم هجری است و عبارت از استخراج این اصطلاحات از متن کتاب و گردآوری تعاریف متعدد از نویسندگان و مولفان کتب مربوط به این لغات مرررر ادوار مختلف تاریخی و جمع‌بندی و استنباط از آن نوشته‌ها و نیز مقایسه بین تعاریف مختلف آثار صوفیانه از اصطلاحات عرفانی مرررر سده‌های مختلف هجری است .