نظام مالیاتی در اسلام

1- نظام مالیاتی اسلام دارای دو بخش است، مالیات های ثابت و مالیات های متغیر. مالیات های ثابت در تمام زمان ها، مکان ها، و شرایط گوناگون به صورت ثابت و بدون تغیییر اجرا می گردد . اما مالیات های متغیر که به منظور پی گیری و تحقق اهداف نظام اسلامی و با توجه به شرایط ویژه تنظیم می گردند، می توانند تغییر کرده و ضمن این که منحصر در موارد معینی نباشد از نرخ های متغیری نیز برخوردار باشند. 2- از آنجا که نظام مالیاتی اسلام جزیی از نظام مالی و اقتصادی اسلام است و کارکردهای نظام مالیاتی به طور منطقی باید هماهنگ با کل نظام باشد، ویژگی های مالیات های ثابت که همواره در نظام مالیاتی بدون تغییر می مانند در شناسایی انتظاراتی که از مالیات ها می رود و وظایفی که مالیات ها به طور ثابت باید ایفاکنند اهمیت اساسی پیدا می کند . 3- در مورد عدالت اجتماعی دیدگاه های متفاوت و گ اه متناقضی وجود دارد. یک گرایش که شامل کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها معتقد است که هر فرد باید متناسب با سهمی که در تولید کالاها و خدمات دارد ، در آمد کسب کند .