نگاهی به اخلاق و سیاست در اسلام

مقوله؛ اخلاق؛ و ؛ سیاست ؛ از ضروریات همیشگی زندگی بشری است اما همیشه این سئوال مطرح بوده است که ارتباط و تفکیک این دو با هم چه تاثیراتی مرررر سعادت و شقاوت ملتها دارد؟ بعضی معتقدند که عدم دخالت اخلاق مرررر سیاست و زمامداری به ضرر بشریت است و باعث عقب ماندگی آنها می شود. اما مرررر متون اسلامی و سیره و سنت پیشوایان معصوم ( ع ) تاکید گردیده که رعایت موازین و اصول اخلاقی از جانب کارگزاران و زمامداران باعث اقامه عدل و قسط و رشد و کمال انسانها می گردد و هدف از ارسال رسل و انزال کتب از جانب خداوند نیز همین بوده است، و مرررر صورتی که حاکمان، پیشوایان، سیاستمداران و مجریان نظامهای حکومتی متخلق به اخلاق انسانی و الهی نباشند، چیزی جز گسترش استکبار و استثمار و ظلم و فساد و فحشا و مرررر نتیجه تباهی و سقوط انسانیت و انسانها را مرررر پی نخواهد داشت. تجربه حکومتهای بشری مرررر گذشته نیز موید این حقیقت است.