مساله بلوغ از نظر شرعی و حقوقی

این رساله شامل 5 بخش است . بخش اول: اختصاص به بررسی واژه بلوغ در علوم و شرع دارد. از آنجا که وصف بلوغ نشانه‌هایی دارد، در بخش دوم نشانه‌های بلوغ را در مذاهب فقهی بررسی نموده و فتاوی فقهای امامیه را بیان می‌داریم. بخش سوم: شامل بررسی جایگاه بلوغ در ادیان و جوامع و قوانین حقوقی می‌باشد. بخش چهارم، ویژگیهای دوران بلوغ بخش پنجم: با توجه به اینکه جامعه ما یک جامعه جوانان است و بررسی مسائل و ارزش نواجونی ضرورت دارد، در این بخش به این مهم پرداخته می‌شود. و در کوتاه سخن، در این رساله این موضوع بررسی شده است که: بلوغ امری تکوینی است و حقیقت آن پوشیده است که علائم بلوغ از آن پرده بر می‌دارد. از این رو در تمام ادیان و مذاهب و قوانین، برای بلوغ، سن تقریبی و متوسطی مطرح شده است و دین اسلام نیز که دینی جامع و کامل و جهانی است برای بلوغ – به ویژه بلوغ دختران که مورد بحث ماست – سنی عنوان کرده است . هر چند در قرآن تصریحی بر آن نشده و تعابیری چون بلوغ نکاح به کار رفته است لیکن در کلام معصومین علیهم‌السلام که مفسر قرآن و مبین قوانین شرعی بوده‌اند به 9 سالگی و 13 سالگی اشاره شده است . برخی از صاحب‌نظران، تعدد علائم بلوغ را از نوع تعدد شرط و وحدت جزا دانسته و اختلاف روایات در سن بلوغ را ناشی از این امر می‌دانند که بلوغ در افراد مختلف بر حسب شرایط ومتقضیات و مناطق، در سنین مختلف روی می‌دهد. گروه دیگر، اختلاف روایات را تعارض دانسته، از این گروه بعضی روایات 13 سال را ترجیح داده‌اند و بلوغ سنی دختر را 13 سال می‌دانند. اما مشهور فقها از متقدمین روایات 9 سال را برگزیده‌اند و روایات 13 سال را به خاطر اعراض و عمل نکردن مشهور حجت نمی‌دانند. در هر حال چنین به نظر می‌رسد که در زمان معصومین علیهم‌السلام دختران – به طور متوسط – در 9 سالگی به حد نکاح می‌رسیدند، حال باید بررسی شود که در حال حاضر، متوسط دختران در 9 سالگی از لحاظ رشد جسمی قابلیت نکاح را دارند یا خیر؟ این بحث نیاز به بررسی کارشناسی توسط متخصصین متعهد و فقهی عظام دارد ولی چون گهگاه دخترانی پس از 9 سال و قبل از 13 سالگی مورد تجاوز قرار می‌گیرند و براساس قانون جزای اسلامی، فرد متجاوز به دختر نابالغ رجم نمی‌شود، به نظر می‌رسد که سن 9 سال برای بلوغ دختر، به لحاظ صیانت و حفاظت از عفت و پاکدامنی وی بوده و به مصلحتش می‌باشد. از سوی دیگر چون رشد فکری نسبت به گذشته سریعتر و بیشتر است وجوب عباداتی که نیاز به تشخیص و تمییز دارد – مثل نماز – در این سن بعید نمی‌باشد مضافا که با انجام عبادات و پرهیز از محرمات ، از کودکی زمینه تربیت نسلی پاکدامن در وی فراهم می‌گردد و بدینوسیله محرومیت‌هایی که در دوران عادت دارد نیز جبران و ترمیم می‌شود. به هر حال این مسائل در این رساله بررسی می‌گردد.