مفهوم جرم و دفاع مشروع

یکی از موضوعات بحث انگیز این است که آیا مرررر نظام جمهوری اسلامی ایران، مجرم، گناهکار است و یا هر گناهکاری مجرم نیز هست یا خیر ؟ به دیگر سخن آیا کلیه افراد مکلف جامعه موظفند تمامی قوانین، مقررات، آئین نامه ها و بخشنامه ها را عمل کنند و مرررر صورت عدم رعایت نه تنها مجازات دنیوی دارند بلکه عذاب اخروی نیز خواهند داشت و بالعکس هر کسی که اوامر و نواهی شارع مقدس را گردن ننهاد علاوه بر عقاب اخروی که مرررر انتظار اوست مرررر این دنیا نیز باید به مجازات برسد؟ مرررر این مقاله سعی بر آن شده است که رابطه منطقی بین دو واژه جرم و گناه روشن گردد و سپس یکی از عوامل موجه جرم که دفاع مشروع است به بحث گذاشته شود. بدین معنی که اگر احراز گردد اقدام شخص مدافع مرررر مقابل تهاجم فرد مهاجم مرررر چارچوب مقررات حاکم بر دفاع مشروع بوده است، به دلیل عدم ارتکاب جرم و گناه از دیدگاه قانونگذار و شارع مقدس، محکوم به مجازات نخواهد بود که این موضوع نیز از سه دیدگاه ( حقوق جزای عرفی ، حقوق جزای ایران و حقوق جزای اسلامی )به صورت مقایسه ای مورد بررسی قرار می گیرد .