ضرورت تطبیق روایات بر یکدیگر

بدون شک فهم روایات نبوی و ائمه اطهار (ع) نقش مهمی مرررر آگاهی و فهم دین و شریعت اسلام دارند، لکن فهم برخی از آنان مشکل و یا بظاهر ناسازگار با یکدیگر و چه بسا دستخوش تحریف و یا تصحیف شده اند و به استناد کلام ائمه اطهار (ع) این گروه از روایات، باید بر یکدیگر تطبیق شوند. بدین جهت تردیدی نیست که تطبیق و عرضه آنها بر یکدیگر لازم است تا به تبیین هم بپردازند و یا روایات مجعول و نا درست آنها معین گردد. مرررر این پژوهش به تبیین روایات تطبیق و چگونگی عرضه و تطبیق آنها بر یکدیگر پرداخته و بیان شده که روایات ناسازگار، نخست باید بر قرآن و سپس بر یکدیگر عرضه و تطبیق گردند تا فهم و مقصود از آنان و یا درستی یا نادرستی آنها معین گردد و روشن است که تطبیق و عرضه برای همه حدیث پژوهان، ممکن بوده و هست و سودمندیهای فراوان از آن حاصل شده است.