بررسی پدیده فتوت و علل توجه خلیفه‌الناصر به آن

فتوت به عنوان پدیده‌ای تاثیرگذار مرررر تاریخ اسلام، بی شک متعلق به تاریخ است و بررسی کارکرد آن مرررر میان مسامانانن به عنوان یک خطمشی و مسلک برگزیده، بخشی از تاریخ زندگی اجتماعی جوامع مسامانانن را شامل می‌شود. این پدیده که تجلی اخلاق پسندیده فردی و رهیافت آن به دخالت مرررر تغییر یا حداقل تاثیرگذاری بر احوال جوامع مسلمان است ، بر اثر همسویی و همنوایی اصحاب آن مرررر تلاش برای گسترش آن مرررر اجتماع از حالت فردی جدا گشته و جلوه‌ای جمعی و گروهی به خود گرفته است . مرررر این پایان نامه وجه اخیر مورد نظر است و سعی می‌شود میزان تاثیر ، کارکرد و علل و عوامل پیدایش آن را مرررر میان مسامانانن جستجو کنیم.