بررسی تطبیقی اصل مسئولیت و دلالت‌های تربیتی آن از دیدگاه مکاتب اگزیستانسیالیسم و اسلام

مرررر این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی مقایسه‌ای، اصل مسئولیت و دلالت‌های تربیتی آن، از دیدگاه مکاتب اگزیستالیسم و اسلام مورد بررسی قرار گرفت که مرررر چهار بخش تنظیم شده است . مرررر بخش اول کلیات و مرررر بخش دوم و سوم به ترتیب دیدگاه مکیتب اگزیستانسیالیسم و اسلام مرررر مورد انسان، آزادی و مسئولیت و دلالت‌های تربیتی اصل مسئولیت مورد بحث قرار گرفته و مرررر بخش چهارم این دو دیدگاه نیز مقایسه شده است . بر اساس این پژوهش هر دو مکتب با دیدگاه‌های متفاوت انسان را موجودی آزاد، آگاه و مسئول دانسته‌اند که به صورت بالقوه مرررر دنیا و مرررر ارتباط با طبیعت و دیگران قرار دارد و مرررر یک فرایند زمانی خود را می‌سازد. از دیدگاه اگزیستانسیالیسم، انسان مرررر دنیای بهبوده، تنها به خود و انهاده شده است که باید خود مسئولیت خویش را به عهده گیرد و زندگی خود معنا دهد از این نظر، فرد بودن اساس مسئولیت پذیری است و فعالیتهای تعلیم و تربیت نیز به منظور پرورش فردیت ، یا به عبارت دیگر بات هدف فرد پروری انجام می‌پذیرد. اما از دیدگاه اسلام، انسان مرررر دنیای هدفمند به عنوان جانشین خدا معرفی شده است که باید با استفاده از امکاناتی که مرررر اختیار او گذاشته شده مرررر راستای فطرت خداجوی خود حرکت نمود، خود را به کمال رساند. بنابراین انسان مرررر مقابل خداوند متعال، مسئول اعمال خود و نعمت‌هایی است که مرررر اختیار او قرار گرفته است . از این رو فعالیت‌های تربیتی به منظور پرورش روح ایمان به خدا یا به عبارت دیگر با هدف مومن پرورش روح ایمان به خدا، یا به عبار ت دیگر با هدف مومن پروری انجام می‌پذیرد.