بررسی شیوه‌های راهیابی البسئه نامانوس و مدلهای نامطلوب در جامعه

اشاعه البسه مغایر با شوءن ملی و مذهبی مرررر جامعه ایران اسلامی بعدی تو مرررر تو و پیچیده از پدیده تهاجم فرهنگی است . طرح مزبور نیز مرررر خصوص لباس و مد ارائه گردیده تا پیش از پرداختن به یک بحث تئوریک ، ابتدا اطلاعات لازم و ضروری مرررر خصوص البسه رایج مرررر جامعه گردآوری شود. که از این طریق بتوان شیوه‌های راهیابی البسه نامانوس و مدل‌های نامطلوب مرررر جامعه را بررسی کرد. جامعه مورد مطالعه مراکز عمده تولید لباس ، مراکز عمده فروش ، مراکز واردکننده لباس از خارج، طراحان لباس و مدیران مسوول نشریات اختصاصی زنان هستند. مرررر این زمینه به مفاهیم پوشاک ، مد و کارکرد آنها نیز پرداخته شده است . یکی از شیوه‌های ممانعت از ترویج البسه نامناسب ، جلوگیری از ورود اینگونه لباسهاست . و راه‌حل دیگر ارائه یک نمونه و مدل فرهنگی است ، که البته مرررر این خصوص باید نیاز افراد مختلف جامعه و شرایط متفاوت اجتماعی مرررر طراحی لباس مرررر نظر گرفته شود و نفوذ به روزنامه‌هایی که مردم از آن طریق الگو می‌گیرند، نیز بسیار مهم است .