امت واحده در قرآن

مرررر فصل اول مرررر صدد بیان این مطلب هستیم که قرآن کریم، همه غیرمسلمانان را دشمن خدا و اهل جهنم معرفی نمی کند و با القای چنین مطلبی مسامانانن را از دوستی و وحدت با آنها برحذر نمی دارد. مرررر فصل دوم توضیح داده ایم که قرآن کریم، صریحاً وحدت سیاسی- اجتماعی مسامانانن با غیرمسلمانان را تجویز می کند و فقط از دوستی با کسانی نهی می‌کند که بر علیه مسامانانن وارد جنگ می شوند و دین مسامانانن را به تمسخر می گیرند. قرآن کریم، وحدت مسامانانن با غیرمسلمانان را مشروط به برتری حقوق مسامانانن نکرده و مرررر هیچ آیه ای سلب حقوق غیرمسلمانان را روا ندانسته است. ما مرررر قرآن غیر از تحریم ورود مشرکان( بت پرستان نه اهل کتاب) به مسجدالحرام(نه مسجدهای دیگر) و تحریم ازدواج با آنها، دستور دیگری مرررر زمینه محدود شدن دامنه وحدت مسامانانن با غیر مسامانانن نمی بینیم. مرررر فصل سوم به بررسی عوامل وحدت و تفرقه پرداحته ایم و توضیح داده ایم که قرآن کریم، عوامل مهمی را که مرررر وحدت مسامانانن با غیرمسلمانان و حتی مرررر وحدت بین خود مسامانانن دخالت دارد، نفی نکرده است و بلکه هر عاملی که مرررر راستای احیای عدالت باشد، مورد تشویق قرآن قرار خواهد گرفت. مرررر فصل چهارم به جمع بندی نهایی این سه فصل پرداخته ایم.