کرامت انسان از دیدگاه اسلام

یکی از مباحثی که مرررر انسان شناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد، جایگاه و منزلت انسان نسبت به سایر آفریدگان است یا به عبارت دیگر، بحث کرامت انسان یکی از مباحث انسان‌شناسی است . مرررر مورد جایگاه و منزلت انسان دیدگاههای گوناگونی وجود دارد. گروهی انسان را به عنوان برترین آفریدگان معرفی کرده‌اند. مرررر این گزارش انسان محور حقائق و ارزشهاست و همهء فعالیتهای علمی و عملی انسان بر محور خود آدمی، می‌گردد. از سوی دیگر مرررر این نظر، تشکیک‌هائی شده است از جمله اینکه این نظر ناشی از خودخواهی انسان است که می‌خواهد بر همهء موجودات جهان، چیرگی یابد و همه را زیر یوغ خویش بکشد. مرررر دنیای امروز برخی مکتب‌ها بر اصالت انسان بسیار تاکید دارند بگونه‌ای که بسیاری از کشورهای باصطلاح متمدن برآنند که باید مرررر قوانین کیفری ارزش و کرامت انسان حفظ شود. مرررر این رساله ما سعی بر این داریم تا ارزش و کرامت انسان را از دیدگاه اسلام بررسی کنیم. آیا ارزش و کرامت انسان مرررر برتری ظاهری او بر موجودات عالم است ؟ آیا ارزش و کرامت انسان مرررر بعد جسمانی و مادی او خلاصه می‌شود؟ آیا ارزش و کرامت انسان ارتباطی با بعد روحانی و معنوی انسان دارد؟ پاسخ به این سوالات مباحث اصلی این تحقیق را تشکیل می‌دهد. برخی آیات برای انسان بطور کلی منزلت قائل شده‌اند و مرررر آیاتی دیگر لحن قرآن نکوهش‌آمیز است . هم‌چنین مرررر احادیث چنین مواردی دیده می‌شود. پس باید مرررر آیات و احادیث دقت بیشتری کرد که آن تکریم‌ها و نکوهشها به چه اعتباری است و سرانجام نظر قطعی اسلام دربارهء انسان و منزلت وی نسبت به موجودات‌دیگر چیست ؟ مرررر این رساله مرررر دو بخش اول بحث‌های ارائه شده بیشتر جنبه مقدمه‌ای دارند. برای اینکه بحث دربارهء کرامت انسان شود، نخست باید یک آشنائی کلی با انسان چه از نظر لفظی و چه از نظر حقیقت وی، بدست آید. مرررر بخش اول به این مطلب پرداخته شده است . مرررر بخش دوم به طور اجمالی به بررسی نظریات سه مکتب غیرالهی دربارهء ارزش و کرامت انسان پرداخته شده است . اگرچه بحث دربارهء ارزش و کرامت انسان مرررر اسلام است اما بررسی اجمالی نظریات این سه مکتب عمده مطرح مرررر غرب مرررر زمینه انسان می‌تواند موید و گواهی موجود بر نادرستی ارزش ارائه شده مرررر این مکتب‌ها و درستی ارزش ارائه شده مرررر اسلام باشد. از بخش سوم، مرررر واقع ما وارد بحث اصلی خود می‌شویم. مرررر این بخش با بررسی آیه 70 سورهء اسراء بحثی دربارهء کرامت و علل و عوامل و موانع آن بیان می‌شود. مرررر بخش چهارم دو مظهر از مظاهر کرامت انسان که مرررر قرآن بیان شده ذکر گردیده و دربارهء آنها بحث شده است . و مرررر نهایت مرررر بخش پنجم ارزش و کرامت انسان از دیدگاه معصومین صلوات الله علیهم‌اجمعین که خود با کرامت‌ترین انسانها مرررر روی زمین بودند، بررسی شده است .