بررسی نقش غلات در جعل حدیث

قرآن و حدیث دو گوهر گران بها و دو دریای بیکران اند که هرگز از هم جدایی بر نمی تابند و مرررر کنار هم عامل هدایت اند، از این رو نقش حدیث مرررر کنار قرآن بر هیچ کس پوشیده نیست . حدیث مبین و مفسر کلام الهی است، لکن مرررر برهه ای از تاریخ اندیشه های ناصواب و آرای تاریک و مجهول مرررر پس نقاب حدیث و روایت رخ نمودند و جریان های سیاسی و فکری متعددی بویژه غلات آگاهانه و سازمان یافته با تمسک به حدیث و روایت پدیدار گشتند. از اینرو بحث و تحقیق پیرامون این جریان کاملا ضروری به نظر می رسد. مرررر این نبشتار ابتدا به کلیاتی از قبیل تعاریف مربوط به غلو و جعل و وضع پرداخته و سپس با بیان سابقه تاریخی غلات عقاید کلی این گروه را یادآور شده ، همچنین به بررسی علل و انگیزه های جعل حدیث و اهداف و نیات این گروه مرررر این راستا پرداخته و نمونه هایی از احادیث جعلی مرررر باره مسائل متنوع و گوناگون نقل نموده و مرررر خاتمه موقعیت این احادیث را مرررر کتب موجود مورد بررسی قرار داده است.