زن در تاریخ

این تحقیق که به منظور بررسی هویت راستین زن در تاریخ ایران انجام گرفته، موقعیت زن ایرانی قبل و بعد از اسلام را مورد بررسی قرار داده است ، قبل…