جهان بینی و حفاظت محیط زیست

مرررر اینکه انسان معاصر با مشکلات بنیادینی مواجه است که یکی از مهمترین آنها تخریب محیط زیست است شکی وجود ندارد . مقاله حاضر بر این باور است که همانگونه…