نظارت و کنترل از دیدگاه اسلام

هدف تحقیق تعریف جامع از شیوه نظارت و کنترل مرررر مدیریت اسلامی است . روش تحقیق مطالعه کتابخانه‌ایی و اطلاعات مورد نیاز از تحلیل منابع و متون اسلامی گردآوری شده…