بررسی وتحلیل اوضاع اجتماعی،فرهنگی وتمدنی اندلس ازدوران عبدالرحمن اول تا عهد هشام المعتمدعلی الله(138تا422ق)

هعغهعغه تسلط امویان بر اندلس (138تا422ق/756-1031م) از هعغهعغه های قابل تأمل تاریخ آن سامان است که به خصوص دوران عبدالرحمان اول تا عصرهشام سوم که موضوع تحقیق حاضر است، دارای…

بررسی تاثیر نگرش فرهنگ اسلامی بر مدیریت رفتار سازمانی، (با توجه به بعد) فردگرایی- جمع گرایی براساس مدل هافستد و تبیین مدل مفهومی آن

با بررسی تاثیر فرهنگ اسلامی بر مدیریت رفتار سازمانی (با توجه به بعد) فردگرایی-جمع گرایی بر مبنای مدل فرهنگی هافستد مشخص شد که برخلاف تک بعدی بودن فردگرا یا جمع…

بررسی نقش اسلام و وزرای مسلمان در تاسیس نهادهای فرهنگی ایام مسلمان شدن ایلخانان(مطالعه موردی شنب غازان، ربع رشیدی و سلطانیه)

مغولان پیش از تشکیل امپراتوری در یک منطقه جغرافیایی فقیر و فاقد امکانات زندگی می کردند. همچنین ضرورت زندگی دامداری که مبتنی بر ییلاق و قشلاق بود مانع از یکجانشینی…

تحلیل گفتمان های حقوق بشر اسلام و غرب با تأکید بر تأثیرگذاری آن در نظام بین الملل با محوریت پروژه سازی امنیت جامع

با توجه به موضوع رساله «تحلیل گفتمانی حقوق بشر اسلام و غرب با تأکید بر تأثیرگذاری آن مرررر نظام بین‌الملل با محوریت پروژه‌سازی امنیت جامع» می‌توان گفت که حقوق بشر…