مقایسه تطبیقی شهرهای دوران اولیه ظهور اسلام در پاسخ گویی به صفات شهر اسلامی مورد تأکید متون اسلامی(نمونه موردی: شهر اصفهان)

شهر به عنوان مکان زندگی انسان ها و تعاملات آنها با یکدیگر نقشی بسیار سازنده مرررر پرورش استعدادهای آنها دارد. شهرها باید بتوانند امکان رشد و حرکت مرررر مسیر تکامل…