فلسفه اقتصاد

امکان دخالت ارزشها مرررر نظریات علمی و چگونگی آن مرررر فلسفهء علوم اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد. تعقیب و تفحص این امر مرررر نظریات اقتصادی و اغماء دخالت ارزشها می‌تواند…