نقش زمان و مکان در اجتهاد

می‌دانیم پدیده‌های اجتماعی مدام در حال تغییر و تحول هستند. اساسا مجموعه روابطی که انسان را احاطه می‌کنند ناشی از برخورد وی با دیگر انسانها، اشیا و پدیده‌های عینی و…