جبر و اختیار

در این رساله در فصل نخست تاریخچه‌ای از بحث جبر و اختیار ذکر شده است تا سیر ورود آن در جهان اسلام معلوم شود. در فصل دوم به بررسی معنای…