خرید و فروش عضو بدن انسان

از مجموع مطالبی که در این پایان‌نامه مورد بحث واقع شد، بصورت خلاصه می‌توان نتیجه گرفت : -1((پیوند اعضا))امروزه به عنوان یکی از شیوه‌های نوین درمان برخی بیماریها در علم…

تبیین الگوی فرهنگ سازمانی براساس ارزشهای‌اسلامی در محیط کار و نقش آن بر رضایت شغلی

در گذشته نه چندان دور، مدیران در سازمانها به اداره و سرپرستی عواملی‌مانند نیروی کار، سرمایه، تکنولوژی، مواد اولیه تولید، بازار ومهارت مدیریتی به منظور افزایش کارآیی توجه داشتند. اما…