خطابه و تحولات آن در اسلام

خطابه اسلامی از نظر علمی تحت تاثیر عصر جاهلی بود و تحولاتی که مرررر آن عصر مرررر قرن‌های اول و دوم هجری داده شد بیشتر به موضوعات خطابه ارتباط داشت…