درآمدی بر تهاجم فرهنگی

محقق مرررر ابتدای این مطالعه، ضمن اشاره به تهاجم فرهنگی غرب مرررر گذشته (فرستادن مبلغان و مبشران مسیحی و …) و شیوه‌های نفوذ غرب مرررر کشورهای اسلامی (نفوذ مرررر حکام…