نوگرایی دین و آزادی

نسبت بین دین و آزادی، مقوله ای است که در عصر جدید بین اندیشمندان و متفکران و بزرگان دینی جهان اسلام، بدنبال آشنایی مسلمین با تمدن غرب مطرح شده است….

الترجمه فی العصر العباسی

مهمترین عواملی که موجب ترجمه علوم به زبان عربی شد عبارتند از: 1 -تشویق اسلام به فراگیری علم و آیات قرآن و احادیث نبوی مرررر موارد متعددبدان اشاره دارد. 2…