تاریخ تشیع ج 1

موضوع این تحقیق بررسی شکل‌گیری و سیر تصور تاریخی تشیع در هعغهعغه‌های مختلف و آشنایی با فرقه‌های شیعی تا آغاز غیبت کبری در سرزمین‌های اسلامی است . این تحقیق به…

تحول مفهوم مشروعیت سیاسی از دیدگاه معتزله(قرن دوم تا فهتم هجری قمری)

چکیده:مسئله امامت نخستین معضل سیاسی بود که پس ازپیامبر اتفاق افتاد وموجبات ایجاداختلاف بین مسلمانان را فراهم آورد،زیراعده ای ازمسلمانان معتقد بودندکه پیامبر فرد خاصی رابرای امامت پس ازخود تعیین…

سیره تبلیغی امام صادق (ع)

آنچه از بررسی امام صادق و کارهای فرهنگی تبلیغی ایشان به دست می‌آید این است که یک مبلغ موفق بایستی مرررر تبعیت و پیروی از سیره ارزشمند زندگی ایشان اصول…