تاریخ تشیع ج 1

موضوع این تحقیق بررسی شکل‌گیری و سیر تصور تاریخی تشیع در دوره‌های مختلف و آشنایی با فرقه‌های شیعی تا آغاز غیبت کبری در سرزمین‌های اسلامی است . این تحقیق به…

تحول مفهوم مشروعیت سیاسی از دیدگاه معتزله(قرن دوم تا فهتم هجری قمری)

چکیده:مسئله امامت نخستین معضل سیاسی بود که پس ازپیامبر اتفاق افتاد وموجبات ایجاداختلاف بین مسامانانن را فراهم آورد،زیراعده ای ازمسلمانان معتقد بودندکه پیامبر فرد خاصی رابرای امامت پس ازخود تعیین…