آرمانشهر حضرت مهدی موعود (عج)

نگرشهای آرمانی به شهر قدمتی به اندازه طول تاریخ بشری داشته اند. اندیشه شهر آرمانی، آرمانشهر، مدینه فاضله، اتوپیا، ناکجاآباد و عصرزرین، پندار پیدایش بهشت این جهانی، همواره در اندیشه…