تحلیل تطبیقی مبانی انسان شناختی مکاتب اقتصادی اسلام و لیبرالیسم : مطالعه موردی آرای محمد رضا حکیمی و فریدریش آگوست فون هایک

این پژوهش با رویکرد شناسایی و بررسی چیستی مبانی انسان ‌شناختی مکاتب اقتصادی اسلام و لیبرالیسم با تأکید بر آرای محمد رضا حکیمی و فریدریش هایک سامان یافته و سپس…

مباحثی در فلسفه اقتصاد

معمولاً صاحب نظران اقتصادی، اقتصاد را به دو بخش اثباتی و دستوری (اخباری و انشایی) تقسیم می کنند و مدعیند ارزش ها در اقتصاد اثباتی تأثیری ندارند. در این تحقیق…

خرید و فروش عضو بدن انسان

از مجموع مطالبی که در این پایان‌نامه مورد بحث واقع شد، بصورت خلاصه می‌توان نتیجه گرفت : -1((پیوند اعضا))امروزه به عنوان یکی از شیوه‌های نوین درمان برخی بیماریها در علم…