نفقه زوجه در اسلام

در فصل اول علاوه بر مطالب فوق، دو شرط وجوب نفقه یعنی دائمی بودن عقد و تمکین زوجه مورد بررسی قرار گرفته است . تمکین عام یعنی پذیرفتن شوهر به…