اصول و مبانی نگارگری ایرانی

نقاشی ایرانی (مینیاتور) جایگاه والایی در نقاشی ملل مختلف دارا میباشد. از طرف دیگر بدلیل عدم بررسی و تحقیق پیرامون زیربنای فکری و عملی این هنر در گذشته، برای هنرمندان…

اعتبار امر مختوم جزایی

آنچه سعی در بیان آن داشتیم، تذکر این نکته بود که قاعده اعتبار امر مختوم جزایی باید بنحوی در جامعه حقوقی تبیین شود که مورد توجه قشر خاصه مرتبط با…

گناه در اسلام

این رساله در هفت فصل به مباحثی از گناه پرداخته شده است که فصل اول آن اختصاص دارد به تعریف گناه و حقیقت آن، و اثبات این مبنا که گناه…