No Picture

حکم غناء از دیدگاه اسلام

ژانویه 1, 1970 92 0

غنا از دیدگاه لغویین عبارت از صوتی است که شنیدن آن طرب‌انگیز باشد؛ و از دیدگاه فقهای اسلام که تعریف جامع و مشترکی را از […]