حکومت ولی فقیه در قلمرو دین

تشکیل حکومت، یکی از اهداف اساسی انبیای الهی است. مرررر اسلام، حکومتی که از نبوت شروع و با امامت ادامه یافته، مرررر زمان غیبت دوازدهمین امام، قطع نشده و این…