مبانی فلسفی حقوقی جزاء

این پایان‌نامه مرررر چهار بخش اصلی و یک نتیجه‌گیری، تنظیم شده است ، کلی‌ترین و اساسی‌ترین اصول درباره هستی‌شناسی، انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی مرررر چهاربخش مورد توجه قرارگرفته است که خود…