بررسی نگرش پزشکان شاغل در مراکز درمانی-آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از اجرای طرح انطباق امور فنی پزشکی با موازین شرعی مقدس در سطح شهرستان زاهدان در بهار 1378

این پایان نامه تحت عنوان بررسی نگرش پزشکان شاغل در مراکز درمانی، آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از اجرای طرح انطباق امور فنی پزشکی با موازین شرع مقدس…

شریح قاضی

صرف‌نظر از شخصیتهای سیاسی – نظامی که بطور دائم در تیررس نگاههای تاریخ نویسان هعغهعغه اسلامی قرار داشته‌اند، افرادی هم در مناصب دیگر فعالیت داشتند که در جای جای تاریخ…