بررسی برخی از ویژگی‌های اساتید مقطع بالینی در بخش‌های اصلی بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و مقایسه آن با ویژگی‌های استاد از نظر اسلام در سال تحصیلی 80-1379 از نظر کارورزان

با توجه به نقش مهم استاد در امر آموزش مسلما شناخت ویژگی های استاد نمونه از کاملترین منابع و عمل به آن توسط اساتید محترم کیفیت آموزش را ارتقا خواهد…

کتاب محمد بن مسلم طائفی

این رساله از یکسو مرررر صدد معرفی (محمد بن مسلم) می‌باشد که مرررر زمرهء اصحاب صادقین علیهماالسلام و یکی از بزرگان آنهاست و از سوی دیگر ارائه آثار علمی این…