تحلیل اقتصادی بازار در تمدن اسلامی

مرررر این مجموعه، الگوی تحقق یافته اقتصاد اسلامی مرررر دوره تمدن اسلامی،مشتمل بر اصول حاکم بر روابط اقتصادی مسلمین و همچنین ساختار کالبدی‌بازار بعنوان مهمترین رکن ترسیم کننده اقتصاد شهری…