بررسی آموخته‌های خارج از مدرسه دانش‌آموزان نظام جدید متوسطه استان اصفهان در مقایسه با آموخته‌های حضوری سایر دانش‌آموزان در سال تحصیلی 1373-1374 به منظور ارائه پیشنهاداتی جهت برنامه‌ریزی دروس غیرحضوری

از آنجا که آموزش‌های سنتی و رسمی مرررر بسیاری از کشورهای مرررر حال توسعه، نارسائی‌هایی را از خود نشان داده و توفیق چندانی مرررر پاسخگوئی به نیازهای دانش‌آموزان حاصل نکرده‌اند،…