انگیزش و بهره‌وری

انسان محور بهره‌وری است . محدوده عملکرد و بهره‌وری او مستقیما تحت تاثیر انگیزه وی قرار دارد. تحقیقات نشان می‌دهد که انسانهای با انگیزه از انسانهای معمولی در کار بیشتر…

قرآن و به گزینی فرهنگها

برای اثبات اصالت یک فرهنگ و یک تمدن ضرورتی ندارد که آن فرهنگ از فرهنگها و تمدنهای دیگر بهره نگرفته باشد، زیرا چنین چیزی اصولا ممکن نیست . هیچ فرهنگی…