مسابقات در فقه اسلامی

رساله حاضر، به عنوان مسابقات مرررر فقه اسلامی نگاشته شده است:1- تعاریف واژگان کلیدی، از نظر لغت و اصطلاح و اختلاف نظر مرررر اقوال لغویین مورد بررسی قرار گرفته است.2-…

ضرورت حکومت اسلامی در عصر غیبت

برپائی‌حکومت،شاخصه بارزتمدن وشکوفا سازنده نیروهای بالقوه بشری درراه رشد وتعالیست،به گونه‌ای که نبود‌آن نظم ونسق وهرج ومرج‌را بدنبال داشته وسرآغازفلاکت ونابودی بشررارقم خواهدزد،چیزیکه عقل بدان سخت‌پای فشرده وآنرا برگرفته ازفطرت…