خسارت زادی بر دیه

پیشرفت فن‌آوری و زندگی ماشینی موجب شده است که همواره حوادث زیانباری بشر امروزی را تهدید کند. نگاهی به آمار تلفات رانندگی و زیانهایی که در کارگاهها و بیمارستان‌ها و…

روند عرفی شدن در جهان عرب

بی تردید ، در میان موضوعات بحث انگیز در جوامع اسلامی ، مبحث دینی بودن حکومت- و نیز دیگر شئون زندگی جمعی و حیات اجتماعی-یا دنیوی ، عرفی ، علمانی…

اشتباه در شخص و شخصیت در قتل و ماده 296 قانون مجازات اسلامی، بررسی تطبیقی در مذاهب پنج‌گانه اسلامی و نظامهای حقوقی ایران، مصر، لبنان و کانادا

موضوع این پایان‌نامه، شناسایی ابعاد ذهنی و عینی محرزکننده عمد، و تطبیق آن بر موارد وقوع قصد قتل نسبت به یک انسان،: و به قتل رسیدن دیگری است ، که…