بررسی میزان آگاهی و نگرش کادر پرستاری شاغل در بیمارستان های آموزش شهر سمنان نسبت به آئین نامه انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس

مکتب اسلام که یک مکتب انسان ساز است و انسانیت را مرررر انسان و مرررر نتیجه ر جامعه توسعه می دهد قوانین و دستوراتی دارد که بر هر فرد مسلمان…

بررسی میزان آگاهی و نگرش کادر پرستاری شاغل در بیمارستانهای آموزشی شهر سمنان نسبت به آئین نامه انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس

مکتب اسلام که یک مکتب انسان ساز است و انسانیت را در انسان و در نتیجه در جامعه توسعه می دهد قوانین و دستوراتی دارد که بر هر فرد مسلمان…

مقایسه نظرات بیماران و پرستاران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمان در زمینه استفاده از امکانات موجود در بیمارستان جهت اجرا موازین شرعی

انقلاب اسلامی، یک انقلاب ارزشی بود و باعث تحولات گسترده‌ای مرررر ابعاد مختلف زندگی شد. مهم‌ترین دستاوردهای این تحول عظیم دگرگونی مرررر موازین اخلاقی جامعه می‌باشد. بدنبال آن ارزش‌ها و…