آوازه‌گری (تبلیغات)

بخش اول رساله در رابطه با تبلیغات تجاری است که شامل تاریخچه آن در جهان و ایران و اصول و مبانی کلی تبلیغات و تکنیکهایی که در تبلیغات باید از…

شناسایی مولفه های جذّابیت بخش در تبلیغات تجاری مطلوب از دیدگاه اسلامی (با تکیه بر روایات مستفاد در فقه تجارت)

تبلیغات تجاری با کیفیت کنونی از محصولات تمدن غرب و مدرنیته و براساس اصالت سود، استوار است و از همین روست که آسیب‌های فراوان فرهنگی و اقتصادی را متوجه جوامع…