حقوق جزای عمومی اسلام، ج 1

در این طرح مسئله اصلی تبیین حقوق جزای عمومی از دیدگاه اسلام است. در منابع فقهی عمدتاً مباحث حقوق جزای اختصاصی (قصاص، حدود و تعزیرات) مورد بحث و بررسی قرار…