حقوق جزای عمومی اسلام ج 2

یکی از مهم ترین مباحث حقوق جزای عمومی تبیین مفهوم جرم و عناصر اصلی تشکیل دهنده آن است. جرم از دیدگاه های مختلف قابل بحث و بررسی است. ولی مرررر…