دین و پدیده جهانی

ما مرررر این بحث ابتدائاٌ چهار مفهومی را که ناظر به چهار مسئله متفاوت هستند، از هم جدا خواهیم کرد و سپس به بررسی و ارزیابی نسبت دین بطور عام…