بررسی نظرات دبیران دبیرستان‌های اصفها در باره چگونگی ارزشیابی آموزشی از دبیران به منظور ارائه یک راهبرد مناسب و عملی در روند ارزشیابی آموزشی کشور

آموزش و پرورش و نحوه فعالیت آن مرررر هر کشور، نشان‌دهنده میزان رشد و ترقی می‌باشد و امروزه، این امر یکی از شاخصهای رشد و توسعه بشمار می‌آید. برای یک…

سلام معماری/

مرررر صبح روز عاشورا جناب حرابن ریاحی برای عذرخواهی به خدمات امام حسین علیه السلام می‌رد. صورت این واقعه بسیار ساده ولی به غایت زیبا و پند آموز است ….