اندازه گیری تاخیر به کمک نظریه صف و شبیه سازی توسط نرم افزار Corsim در مقاطعی از‌ آزاد راه که دچار تغییر در سطح سرویس دهی می گردند.

آزادراه ها تسهیلات ترافیکی می باشند که امکان ایجاد جریان کاملا پیوسته و غیر منقطع را تامین می کنند آزاد راه ها از سه قسمت زیر تشکیل می شوند قطعات…